Soal Pembahasan UN Matematika SMA 2012 IPS B 76 No. 6-10

Matematikastudycenter.com- Soal pembahasan UN matematika SMA Program IPS tahun 2012 paket B76 ZB.

Soal nomor 6-10.

Soal No. 6

Diketahui 3log 2 = p.

Nilai dari 8log 12 sama dengan…..

A.
B.
C.
D.
E.

Pembahasan
Logaritma

Soal No. 7
Koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat y = 2x2 + 3x −2 dengan sumbu -X dan sumbu-Y berturut-turut adalah….
A. (0, 1/2), (2, 0), dan (0, −2)
B. (0, −1/2), (2, 0), dan (0, 2)
C. (1/2, 0), (−2, 0), dan (0, −2)
D. (1/2, 0), (2, 0), dan (0, −2)
E. (−1/2, 0), (−2, 0), dan (0, −2)

Pembahasan
Fungsi kuadrat y = 2x2 + 3x −2
Titik potong sumbu x, y = 0
2x2 + 3x −2 = 0
Faktorkan:
(2x −1)(x + 2) = 0
2x −1 = 0
x = 1/2

x + 2 = 0
x = − 2

Titik potong : (−2, 0) dan (1/2, 0)

Titik potong sumbu y, x = 0
y = 2x2 + 3x −2
y = 2(0)2 + 3(0) −2 = −2
Titik (0, −2)

Soal No. 8
Koordinat titik balik grafik y = x2 + 6x + 6 adalah….
A. (−3, 3)
B. (3, −3)
C. (−3, −3)
D. (−6, 6)
E. (6, −6)

Pembahasan
Fungsi kuadrat y = x2 + 6x + 6
Titik balik tercapai saat
x = −b/2a
x = −6/2(1) = − 3

Masukkan persamaan untuk cari y:
y = (−3)2 + 6(−3) + 6 = −3

Titik balik (−3, −3)

Soal No. 9
Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik balik (−1,4) dan melalui titik (0, 3) adalah….
A. y = −x2 + 2x −3
B. y = −x2 + 2x + 3
C. y = −x2 − 2x + 3
D. y = −x2 − 2x −5
E. y = −x2 − 2x + 5

Pembahasan
Salah satu cara dengan uji titik.
Titik (0, 3) artinya jika x diisi 0, hasilnya adalah 3. Persamaan yang memenuhi adalah B dan C

Titik balik (−1,4) artinya −b/2a sama dengan − 1.
Untuk B → −b/2a = −(2)/2(−1) = 1 (tidak memenuhi)
Untuk C → −b/2a = −(−2)/2(−1) = −1 (memenuhi)

Sehingga jawabnya adalah C

Soal No. 10
Diketahui f(x) = x2 −3 dan g(x) = 2x −1. Komposisi fungsi (fog)(x) =…
A. 2x2 − 2x −2
B. 2x2 − 2x −1
C. 4x2 −2
D. 4x2 − 4x −2
E. 4x2 − 4x −4

Pembahasan
Komposisi fungsi
(fog)(x) = (2x −1)2 −3
= 4x2 −4x + 1 −3
= 4x2 −4x −2